מדיניות פרטיות

 1. אתר זה מתפועל על ידי חברת מאקרופרינט מערכות בע”מ, להלן “החברה”
 2. במסגרת הרישום לאתר האינטרנט או מילוי כל טופס מקוון באתר האינטרנט או בכל דף נחיתה אחר או רישום באמצעות התקשרות טלפונית הלקוח עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיו, לרבות שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום, מין, תאריך לידה, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת (להלן: “המידע”).
 3. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלצורך קבלת אישור ביצוע ההזמנה ו/או הודעה הקשורה ברכישתו באתר האינטרנט ו/או בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות, תשלח לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה הודעת מייל ו/או מסרון ו/או בכל אמצעי אחר, בהתאם לפרטים שהזין באתר האינטרנטאו באפליקציה או בהצטרפות למועדון לקוחות או באמצעות מילוי טפסים או בעת רישום טלפוני, הסכם, התקשרות וכיו”ב.
 4. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לרבות לצורך רכישה באתר האינטרנט או לשם הצטרפותו למועדון הלקוחות, או לצורך רכישה טלפונית, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשימבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם.
 5. תוך כדי ביצוע רכישות ושימוש באתר האינטרנט, או שימוש במועדון הלקוחות או ביצוע רכישות בסניפים או טלפוניות, יכול שיצטבר מידע על אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, כתובת, מיקום IP, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותן קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי “קוקיס”).
 6. הלקוח מאשר ונותן לחברה ו/או למי מטעמה את הסכמתו לאיסוף המידעושמירתו במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המנויות במדיניות זו.
 7. הלקוח מאשר שידוע לו כי מטרותמסירת המידע, הן כמפורט להלן: (1) לצורך שליחתם של תכנים שונים, לרבות הצעות מסחריות ושיווק מידע פרסומי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ע”י החברה, בכפוף להסכמתו של הלקוח ובכפוף לכך שיוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (2) צירוף לקוחות חדשים ולקוחות אתר האינטרנט למועדון הלקוחות של החברה; ו-(3) לכל מטרה אחרת, המפורטת באחד מתקנוני החברה.
 8. המידע לא יימסר לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתו של הלקוח מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק ללקוח את השירותים.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור את המידע לצדדים שלישיים, בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או העברת או מכירת כל הבעלות או עיקרי מניות החברה או נכסיה לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור, לרבות בכל מקרה של העברת הפעילות ו/או הבעלות באתרי האינטרנט ו/או במועדון הלקוחות.
 10. הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. מובהר, כי מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
 11. החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, ובמועדון הלקוחות, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את הלקוח אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 12. החברה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על המידע של הלקוח ולמנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שמערכותיה, האתר, והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה ובמקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.
 13. האתר או האפליקציה או המועדון, לרבות הרישום אליהם, עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.
 14. ייתכן שהאתר או האפליקציה ישתמשו בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת עודיות “קוקיס” וכן פיקסלים (Pixels) או משואות דיגיטליות(Beacons) למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירו של הלקוח או בשרתים מרוחקים בקשר לשימוש הלקוח באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה של הלקוח באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר, ולצורך ביצוע המטרות הנוספות הנקובות לעיל.
 15. השימוש ב’עוגיות’ יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר או האפליקציה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיו האישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. החברה עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות, בין היתר באמצעות ‘עוגיות’ או כלי איסוף מידע. החברה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות וכלי איסוף המידע לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבור הלקוח הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר החברה ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.    
 16. אם הלקוח אינו מעוניין לקבל ‘עוגיות’, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של הלקוח. לשם כך החברה ממליצה להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור, עם זאת, שנטרול ה’עוגיות’ עלול לגרום לכך שהלקוח לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באפליקציה או באתרי אינטרנט אחרים.
 17. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שהלקוח מסר, יעודכנו סעיפי הפרטיות של החברה בהתאם.  
 18. לפנייה לגבי שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה והלקוח מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלו, ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר האינטרנט של החברה.
 19. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה תהינה רשאיות לשגר לו “דבר פרסומת” ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי של “), באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר כפי שמסר הלקוח לחברה במסגרת מילוי ומסירת הפרטים האישיים (להלן: “מידע פרסומי“). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל תוכן חדשותי.
 20. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו דיוור על ידי החברה, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו ללקוח התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודות הלקוח כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לו ביותר.
 21. לקוח אשר כן מעוניין בקבלת מידע פרסומי, נדרש לאשר ולסמן במקום המיועד לכך כי הוא מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מידע פרסומי ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב של הלקוח לקבל את המידע הפרסומי. החברה עשויה לשלוח ללקוח מידע פרסומי גם אם לא ניתנה הסכמה נפרדת בכתב, וזאת ככל שהדבר מותר לפי כל דין, ובפרט לפי הוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. הלקוח יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו.עם זאת, התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר לא תמחק את המידע שנאסף אודותיו ממאגרי המידע של החברה, והחברה תהיה רשאית להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות המנויות במדיניות הפרטיות.
 22. הואיל ולחברה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש במספר טלפון ו/או בכתובת דואר אלקטרונית המשותפים ללקוח ולמשתמשים נוספים, החברה רואה בהסכמת הלקוח לקבלת מידע פרסומי כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח והמשתמשים הנוספים כלפי החברה לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים כאמור לקבלת המידע הפרסומי.

*מדיניות הפרטיות מופנית לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסחת בלשון זכר.